Over Het Huis van het Kind #JongInBocholt

Onze missie, waarvoor we staan

Samenwerkingsverbanden

Onze visie, waarvoor we gaan

Over Het Huis van het Kind #jonginbocholt

Het Huis van het Kind Bocholt is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal aanbod voor kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en nog veel meer.

Huis van het Kind Bocholt staat voor een toegankelijk, laagdrempelig, participatief, vraaggestuurd en versterkt aanbod aan preventieve gezinsondersteuning (ontmoeting, informatie, advies, begeleiding, opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg voor alle (groot)ouders, (hun) (klein)kinderen en jongeren.

Om dit te bereiken werkt het Huis van het Kind Bocholt samen met een sterk uitgebouwd professioneel netwerk van lokale en regionale partners die rond deze thema’s werken.

Het Huis van het Kind Bocholt werkt in samenwerkingsverband binnen de gemeente Bocholt met volgende deelgemeenten: Bocholt (inclusief Kreyel), Kaulille, Reppel en Lozen.

De verschillende organisaties met hun aanbod zijn ook op verschillende locaties terug te vinden. In elk geval werken de partnerorganisaties samen om het aanbod op elkaar af te stemmen en waar nodig uit te breiden. Ze kunnen je doorverwijzen wanneer dat gewenst is.

Onze missie, waarvoor we staan

Bij Het Huis van het Kind kunnen alle kinderen, jongeren (tot 30 jaar), (toekomstige) (groot)ouders en opvoeders, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen1 terecht met vragen rond opvoeden, opgroeien, participatie, vrije tijd, jeugdwerkinitiatieven, gezondheid en ontwikkeling,… Het Huis van het Kind kan helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer. En dit is steeds gratis, vrijblijvend en discreet. 

De werking vertrekt vanuit drie pijlers:

 • Opvoedingsondersteuning (Opvoedingswinkel en Kind & Gezin houden reeds pedagogisch consultaties)
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Acties ter bevordering van de sociale cohesie

Het Huis van het Kind geeft één gezicht aan alle initiatieven die er zijn in Bocholt.

Het Huis van het Kind is een centraal aanspreekpunt en zet in op ontmoeting, sensibilisering, vorming en activiteiten. Hiernaast tracht het ook gericht door te verwijzen op basis van het bestaande aanbod van de partners, want het Huis van het Kind is ook een samenwerkingsverband. In dit samenwerkingsverband zijn alle diensten en organisaties betrokken die in Bocholt werken rond opvoeding, ontwikkeling, gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren.

Het Huis van het Kind is dus een infoplek, belevingsplek en kennispartner (kennis wordt gedeeld tussen de partners).

Samenwerkingsverbanden

Er is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties met een lokaal aanbod voor baby’s, kinderen, jongeren en (aanstaande) gezinnen. 

Dit zijn de officiële partners: 

Kind&Gezin, EXPOO, OCMWbibliotheeksportdienst (en sportclubs via sportdienst), jeugddienst (en verenigingen via jeugddienst), cultuurdienst, belevingsambtenaar, participatiemedewerker, welzijnspromotor, Opvoedingswinkel, scholen, CLB, kinderopvanginitiatieven (Scooby-doo, Villa Vrolijk, Kinderopvang Gezinsbond, kinderopvang georganiseerd door de scholen van Reppel (Opvang ’t Kadeeke) en Lozen), Welzijnsregio, Arktos, Deskundige Positieve Identiteitsontwikkeling & Verbondenheid, partners Eerstelijnszone Noord-Limburg, Gezinsbond, Gezin centraal, Mariaziekenhuis, Pre- en perinatale gezondheidszorg, mutualiteiten, Poutrel, CGG, CAW, JAC, VAPH, Rap op Stap, VDAB, thuiscompagnie/ Gezinszorg en thuisbegeleiding (de Voorzorg thuishulp, familiehulp Peer, Solidariteit voor het gezin, Wit-Gele Kruis), Sint-Vincentius, VZW ’t Kietelt, VZW Wiebe, PRAGT, Bethanië, Sherpa, jeugdhuizen,… Deze opsomming is niet limitatief.   

Het Huis van het Kind tracht een overzicht te behouden van de activiteiten en het dienstverleningsaanbod van de officiële partners en wenst deze goed in kaart te brengen. Daarom promoot het enkel het aanbod van de partners binnen het samenwerkingsverband.

Onze visie, waarvoor we gaan

Het Huis van het Kind wil 

 • lokale krachten bundelen met als doel aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen.  
 • een centraal aanspreekpunt en ontmoetingsplaats zijn waar kinderen, jongeren, (toekomstige) (groot)ouders en opvoeders in gesprek kunnen gaan met elkaar en met professionals. 
 • kinderen, jongeren en ouders een stem geven en vraaggericht inspelen op hun noden en behoeften. 
 • het bestaande aanbod van het Huis van het Kind & partners in kaart brengen en informatie ter beschikking stellen. 
 • rekening houden met de diversiteit van ouders met daarbij speciaal aandacht voor ouders met jongeren, zwangere ouders en kwetsbare gezinnen.  
 • partners verenigen en verbinden.  
 • gericht doorverwijzen.
 • ontmoeting creëren en faciliteren. 
 • preventief en sensibiliserend werken. 
 • gaan voor een laagdrempelige toegang tot cultuur, sport en vrije tijd.